نحوه محاسبه قیمت بیمه عمر

،قیمت بیمه عمر به سن بیمه‌شده، وضعیت سلامتی و همچنین مدت قرارداد بیمه‌نامه بستگی دارد؛ یعنی هرقدر سن بیمه شده بیشتر باشد حق‌بیمه عمر هم بیشتر می‌شود. معمولا عوامل موثر در محاسبه بیمه عمر عبارتند از:

سن بیمه‌شده
مدت قرارداد بیمه‌نامه
پوشش‌‌های خریداری شده
سرمایه فوت طبیعی بیمه‌نامه
سرمایه فوت در اثر حادثه
سرمایه امراض خاص بیمه‌نامه
سرمایه نقص عضو
سرمایه ازکارافتادگی

طراحی شده با بترداکس

کلیک کنید