مشخص کردن ذی‌نفع قرارداد بیمه

ذی‌نفع بیمه‌نامه عمر در واقع کسی است که بیمه‌شده در قرارداد مشخص نموده که سرمایه و غرامت فوت بیمه عمر به او پرداخت شود. می‌توان 5 تا 6 نفر را هم به‌عنوان ذی‌نفع در قرارداد بیمه‌ عمر معرفی کرد. در معرفی ذی‌نفع محدودیت سنی وجود ندارد و بیمه‌شده می‌تواند فرزند 3 ساله‌اش را هم به‌نام ذی‌نفع در بیمه‌نامه ثبت کند. بهتر است که ذی‌نفعان از بین اقوام درجه یک مثل مادر و پدر یا همسر و فرزندان انتخاب شوند.

طراحی شده با بترداکس

کلیک کنید