مراکز خرید

اکنان ولنجک، برای دسترسی به مراکز خرید مشکلی ندارند. چرا که مراکز خریدی مانند گالریا در دویست متری رودخانهٔ ولنجک و توچال در خیابان ولنجک وجود دارند.

طراحی شده با بترداکس

کلیک کنید