قرارداد بیمه عمر کوتاه مدت بهتر است یا بلند مدت؟

بیمه عمر حدود ۵ سال بعد از شروع قرارداد به سود‌دهی می‌رسد. هرچه طول مدت قرارداد بیمه عمر بیشتر باشد، سود بیشتری خواهد داشت. به همین دلیل ما خرید بیمه عمر بلند مدت را پیشنهاد می‌کنیم. البته در طول مدت قرارداد همواره امکان فسخ بیمه‌نامه وجود دارد.

طراحی شده با بترداکس

کلیک کنید