دریافت یک‌جای اندوخته بیمه عمر یا دریافت مستمری و بازنشستگی

در صورت زنده بودن فرد بیمه‌شده و در پایان مدت بیمه‌نامه، شرکت‌های بیمه اندوخته بیمه عمر را به اضافه مجموع سودهای تعلق گرفته به آن پرداخت خواهند کرد. بیمه‌شده‌ها می‌توانند سرمایه بیمه عمر خود را به‌صورت یکجا یا مستمری دریافت کنند.

طراحی شده با بترداکس

کلیک کنید