خرید بیمه عمر برای خانواده

خرید بیمه عمر انفرادی است، در واقع خرید آن برای تمام اعضای خانواده یا یک نفر تفاوتی با هم ندارد. البته شما می‌توانید اعضای خانواده خود را به عنوان ذی‌نفع بیمه عمر قرار دهید تا در صورت بروز حادثه این افراد سرمایه شما را دریافت کنند.

طراحی شده با بترداکس

کلیک کنید