تاریخچه محله شهرآرا

نقطهٔ آغاز این محله را مهدی دریانی با راه‌اندازی شرکت ساختمانی شهرآرا گذاشت. قبل از راه‌اندازی شرکت، تمام زمین‌های این محله خالی از سکنه و بیابان بود. این محله آنقدر خالی بود که باغ‌های طرشت از آن دیده می‌شد. در دهه ۳۰ و ۴۰ وقتی مهندسان شهری به فکر نوگرایی شهر تهران افتادند، به سراغ این مکان‌ها رفتند. به همین دلیل شهرآرا بعد از تاسیس و از دهه ۱۳۴۰ به بعد، جزء مناطق مدرن شهری در تهران و حتی در کشور محسوب می‌شد.

طراحی شده با بترداکس

کلیک کنید