بیمه تمام عمر

با این بیمه ‌نامه، اگر بیمه‌شده در هر سن و سال بیمه‌ای‌اش فوت کند، شرکت بیمه باید سرمایه‌ بیمه‌نامه مذکور را به ذی‌نفعان او پرداخت ‌کند. معمولا پرداخت سرمایه پس از فوت تنها پوشش این بیمه‌نامه است. اگر هم بیمه‌شده در پایان قرارداد در قید حیات باشد، هیچ مبلغی به او پرداخت نخواهد شد.

طراحی شده با بترداکس

کلیک کنید