به کودکان ارزش واقعی پول را بیاموزیم

  همه ما می‌دانیم که برای زندگی‌کردن به پول نیازمندیم؛ بااین‌وجود پول، لازمه خوشبختی نیست.   اغلب والدین درباره پول با فرزندان خود صحبت نمی‌کنند که نتیجه آن، تنها بی‌توجهی فرزندان نسبت به ارزش واقعی پول خواهد بود؛ اما درمقابل کودکانی هستند که موضوع پول، مسئله و عامل اصلی نزاع خانوادگی آن‌هاست که نتیجه آن، […]

کلیک کنید