اقدامات ایمنی لازم جهت جلوگیری از آتش‌سوزی در منازل!

حتما شنیده‌اید که حادثه خبر نمی‌کند؛ اما نباید فراموش کرد که اکثر حوادث قابل پیشگیری هستند. بسیاری از آتش‌سوزی‌های منازل مسکونی، به خصوص در کلان شهرها ناشی از بی‌احتیاطی و یا فرسودگی ساختمان‌هاست که با اندکی فکر و هزینه قابل پیشگیری است. در این مقاله قصد داریم به نکات ایمنی و کلیدی قبل و هنگام وقوع آتش‌سوزی بپردازیم.

در ابتدا به تعریف آتش‌سوزی می‌پردازیم:

آتش‌سوزی:

اشتعال خارج از کنترل، آتش‌سوزی نامیده می‌شود. برای ایجاد آتش‌سوزی، 3 عامل وجود دارد:

ماده‌ای که قابلیت اشتعال دارد (سوخت)
حجم معینی از اکسیژن
حرارت کافی
چند دلیل عمده وقوع آتش‌سوزی در منازل:

نقص در وسایل برقی.
گرم شدن خود به خود مواد و سوختن آن‌ها.
حوادث چون سیل که می‌تواند باعث اتصالی سیم‌ها شده و باعث شود، آتش‌سوزی اتفاق بیافتد.

برای کنترل و پیشگیری از آتش‌سوزی، بهتر است ماهیت و نوع آن را بدانیم:

آتش‌سوزی ﻧﻮع A: به ﻣﻌﻨﯽ آﺗﺶ‌سوزی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮاق ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎﻏﺬ، چوب، ﭘﺎرﭼﻪ و ﻣﻮاد ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ می‌باشد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ به‌جای می‌گذارد.

آتش‌سوزی نوع B: آتش‌سوزی ناشی از سوختن مواد قابل اشتعال مانند روغن، بنزین، نفت و …

آتش‌سوزی نوع C: آﺗﺶ‌سوزی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﮔﺎز ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﻣﻮاد اﺳﺖ که به‌راحتی قابلیت تبدیل به گاز را دارد، مانند گاز شهری.

آتش‌سوزی نوع D: آﺗﺶ‌سوزی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻓﻠﺰات قابل‌احتراق، مانند منیزیم و تیتانیوم.

آتش‌سوزی نوع E: آتش‌سوزی ناشی از دستگاه‌های الکترونیکی.

آتش‌سوزی نوع F: آتش‌سوزی ناشی از روغن‌ها و چربی‌های آشپزخانه‌ای.

بیمه آتش سوزی

آتش‌سوزی در ﺧﺎﻧﻪ و محیط‌های ﺑﺴﺘﻪ:

ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻤﻪ افراد را از ﻣﻨﺰل ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد را از آتش‌سوزی آﮔﺎه ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺤﻞ آﺗﺶ را پیدا کنید و از آﺗﺶ و دود دوری ‌کنید.
در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن از ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ﺧﺎﻧﻪ فرار کنید.
ﺑﺮق و ﮔﺎز را از ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ.
از آب ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن آﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ دارد، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.

مطالب خواندنی: بیمه آتش‌سوزی؛ مدارک لازم و نحوه پرداخت خسارت آن

ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﻮرد راه‌های ﺧﺮوﺟﯽ:

ﺗﻤﺎم خروجی‌های ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﺮاغ راﻫﻨﻤﺎ ﯾﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺧـﺮوج ﻧﯿـﺰ در ﺑـﺎﻻی آن‌ها ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد.
پله‌ها ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺮده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و نرده‌ها ﻣﺮﺗﺒﺎً از ﻧﻈﺮ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ.
از ﻗﺮار دادن ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل در پله‌ها و زﯾﺮ پله‌ها ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدداری ﺷﻮد.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ درﻫﺎی ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاری ﻗﻔﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
بیمه آتش سوزی

⚡️ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﻮرد سیم‌کشی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮﻗﯽ

ﺳﯿﻢ اﺗﺼﺎل دستگاه‌های ﺑﺮﻗـﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺮﺗﺒـﺎً ازنظر اﯾﻤﻨـﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ سعی شود سیم‌های ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺗﺼﺎل دستگاه‌ها ﺑـﻪ ﭘﺮﯾﺰ از ﺳﻪ ﻣﺘﺮ کوتاه‌تر ﺑﺎﺷﺪ.
دستگاه‌های ﺑﺮق از نظر درست کارکردن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﺷﻮد سیم‌کشی ﺑﻪ روش ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد برای مثال: سیم‌ها دور ﻣﯿﺦ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﺸـﺪه ﺑﺎﺷـد و یا در تماس با لوله آب گرم نباشد.

 

ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ گرم‌کننده و ﺗﻬﻮﯾﻪ

وﺳﺎﯾﻞ گرم‌کننده، دودکش‌ها ولوله‌های آب ﮔﺮم ﺑﺎﯾﺪ ازلحاظ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ.
تأسیسات و وسایل گرم‌کننده سالانه باید چک شود.
وسایل قابل اشتعال و دستگاه‌های گرم‌کننده از هم دور باشند.
برای نگهداری مواد سوختنی و قابل اشتعال مثل نفت، بنزین و گازوییل از ظروف جداگانه و مطمئن استفاده شود.
بیمه آتش سوزی

ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ از ﻧﻈﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری:

کپسول‌های آتش‌نشانی ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ و به‌طور ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺮوﯾﺲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﺷﻮد وﺳﺎﯾﻞ اﻃﻔﺎی ﺣﺮﯾﻖ در ﻣﺤﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﻮاد در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺒﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﮐﭙﺴﻮل اﻃﻔﺎی ﺣﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻮع آﺑﯽ، ﮔـﺎزی و ﻏﯿﺮه ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد.

در زمان آتش‌سوزی چه‌کار کنیم؟

با شماره 125 تماس گرفته و با اعلام وقوع آتش‌سوزی سازمان را مطلع کنید.
دیگر ساکنان ساختمان را خبر کنید.
حتماً اورژانس را خبر کنید.

برگرفته از کتاب الکترونیکی دانستنیهای مقابله با آتش‌سوزی و اطفای حریق!

با توجه به ویرانی‌هایی که یک آتش‌سوزی می‌تواند برجای بگذارد بهتر است به ‌غیر از داشتن یک برنامه مناسب جهت پیشگیری از وقوع آتش‌سوزی، از بیمه آتش‌سوزی نیز به‌عنوان یک پشتوانه مناسب، جهت جبران خسارت‌های مالی پیش‌آمده استفاده کنیم. بسیار دیده شده، افرادی که مال خود را در آتش‌سوزی از دست دادند اما با کمک بیمه توانستند به وضعیت قبل خود بازگردند.

☂️ بهتر است از قبل از وقوع حادثه به فکر بیمه‌کردن باشیم.

شما می‌توانید با هزینه بسیار پایین ساختمان خود را در برابر آتش‌سوزی بیمه کنید. برای مقایسه و خرید آنلاین بیمه آتش‌سوزی با مشاور بیمه خود تماس بگیرید.

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک گذاری
برچسب‌ها:

مطالب مرتبط

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد های آنلاین
مشاهده همه نظرات
0
عاشق دیدگاه شما هستیم، بهترین راه برای دلگرمی تیم پشتیبانی است.x
کلیک کنید