قصابی

دهید و البته، عدم همراه داشتن یک فرد با تجربیات مربوطه چنین چیزی ممکن نیست.   از دیگر کار هایی که پیش از راه اندازی قصابی باید انجام دهید تخمین هزینه های راه اندازی یک قصابی است. ضمن این که باید تا حداقل دو ماه اولیه این فرضیه را داشته باشید که به موفقیت چندانی […]

کلیک کنید