اثر پلاسیبو: قدرت تلقین

■اثر پلاسیبو به قرصی گفته میشود که خود، ذاتاً، و عملاً بی اثر است(مثلاً قرص شکر)، اما از آنجاییکه به بیمار گفته میشود این قرص خاص را که به سختی برایت پیدا کردیم با فلان دستور و هر x ساعت در روز بخور تا ۳ روزه خوب شوی، بیمار نیز کاملاً چنین بهبودی را تجربه […]

کلیک کنید