تهران، ستارخان، خیابان شادمهر (شادمان)
2 میلیارد و 600 میلیون
۱۴۰۱-۰۴-۰۱
زیربنا: 85سن بنا: 16طبقه واحد: 5تعداد اتاق خواب: 2 قیمت هر مترمربع: 30/588 میلیون

تهران، درکه، خیابان مفیدی خیابان کوهسار

۱۴۰۱-۰۴-۰۱
زیربنا: 175سن بنا: 4طبقه واحد: 4تعداد اتاق خواب: 3 قیمت هر مترمربع:

تهران، درکه، خیابان سیزده چنار

۱۴۰۱-۰۴-۰۱
زیربنا: 140سن بنا: 8طبقه واحد: 5تعداد اتاق خواب: 1 قیمت هر مترمربع:

تهران، اوین، خیابان هشترودی جنب پارک

۱۴۰۱-۰۴-۰۱
زیربنا: 180سن بنا: 11طبقه واحد: همکفتعداد اتاق خواب: 3 قیمت هر مترمربع:

تهران، اوین، خیابان هشترودی جنب پارک

۱۴۰۱-۰۴-۰۱
زیربنا: 355سن بنا: 11طبقه واحد: 8تعداد اتاق خواب: 4 قیمت هر مترمربع:

تهران، درکه، خیابان سیزده چنار
16 میلیارد
۱۴۰۱-۰۴-۰۱
زیربنا: 160سن بنا: 7طبقه واحد: 2تعداد اتاق خواب: 1 قیمت هر مترمربع: 100 میلیون

تهران، شهر آرا، خیابان شهر آرا
4 میلیارد و 32 میلیون
۱۴۰۱-۰۴-۰۱
زیربنا: 84سن بنا: 16طبقه واحد: 3تعداد اتاق خواب: 2 قیمت هر مترمربع: 48 میلیون

تهران، سعادت آباد، خیابان درختی
10 میلیارد و 815 میلیون
۱۴۰۱-۰۴-۰۱
زیربنا: 103سن بنا: 1طبقه واحد: 1تعداد اتاق خواب: 2 قیمت هر مترمربع: 105 میلیون

تهران، سعادت آباد، خیابان مروارید
34 میلیارد
۱۴۰۱-۰۴-۰۱
زیربنا: 226سن بنا: 4طبقه واحد: 1تعداد اتاق خواب: 3 قیمت هر مترمربع: 150/442 میلیون

تهران، شهرک مخابرات، خیابان پیوند
16 میلیارد
۱۴۰۱-۰۴-۰۱
زیربنا: 120سن بنا: 22طبقه واحد: 1تعداد اتاق خواب: 2 قیمت هر مترمربع: 153/846 میلیون

تهران، سعادت آباد، درختی
5 میلیارد و 500 میلیون
۱۴۰۱-۰۴-۰۱
زیربنا: 77سن بنا: 31طبقه واحد: 3تعداد اتاق خواب: 2 قیمت هر مترمربع: 71/428 میلیون

تهران، سعادت آباد، بلوار فرحزادی خیابان شهید محمود حافظی غربی(ارغوانی غربی)
7 میلیارد
۱۴۰۱-۰۴-۰۱
زیربنا: 116سن بنا: 21طبقه واحد: 2تعداد اتاق خواب: 3 قیمت هر مترمربع: 60/344 میلیون

تهران، فرحزاد، میدان بهرود خیابان قمصری(گل سرخ)
15 میلیارد
۱۴۰۱-۰۴-۰۱
زیربنا: 126سن بنا: 28طبقه واحد: 1تعداد اتاق خواب: 3 قیمت هر مترمربع: 119/47 میلیون

تهران، شهرک غرب، خیابان طاهرخانی
9 میلیارد و 500 میلیون
۱۴۰۱-۰۴-۰۱
زیربنا: 140سن بنا: 14طبقه واحد: 2تعداد اتاق خواب: 3 قیمت هر مترمربع: 67/857 میلیون

تهران، سعادت آباد، خیابان برادران صرافها جنوبی
9 میلیارد و 350 میلیون
۱۴۰۱-۰۴-۰۱
زیربنا: 85سن بنا: 6طبقه واحد: 6تعداد اتاق خواب: 2 قیمت هر مترمربع: 110 میلیون

تهران، سعادت آباد، خیابان علامه شمالی
18 میلیارد و 360 میلیون
۱۴۰۱-۰۴-۰۱
زیربنا: 153سن بنا: 1طبقه واحد: 1تعداد اتاق خواب: 3 قیمت هر مترمربع: 120 میلیون

تهران، سعادت آباد، خیابان آسمان کوچه آسمان
13 میلیارد
۱۴۰۱-۰۴-۰۱
زیربنا: 130سن بنا: 3طبقه واحد: 1تعداد اتاق خواب: 3 قیمت هر مترمربع: 100 میلیون

تهران، شهرک غرب، سیمای ایران
14 میلیارد و 800 میلیون
۱۴۰۱-۰۴-۰۱
زیربنا: 193سن بنا: 24طبقه واحد: 1تعداد اتاق خواب: 3 قیمت هر مترمربع: 76/683 میلیون

تهران، ستارخان، خیابان کوثر
8 میلیارد و 710 میلیون
۱۴۰۱-۰۴-۰۱
زیربنا: 134سن بنا: 1طبقه واحد: 2، 4، 6، 7تعداد اتاق خواب: 3 قیمت هر مترمربع: 65 میلیون

تهران، ستارخان، خیابان کوثر
8 میلیارد و 905 میلیون
۱۴۰۱-۰۴-۰۱
زیربنا: 137سن بنا: 1طبقه واحد: 2، 4، 6، 7تعداد اتاق خواب: 3 قیمت هر مترمربع: 65 میلیون

تهران، کوی فراز، کوی فراز
24 میلیارد
۱۴۰۱-۰۴-۰۱
زیربنا: 200سن بنا: 5طبقه واحد: 4تعداد اتاق خواب: 3 قیمت هر مترمربع: 120 میلیون

تهران، ستارخان، خیابان پرچم
4 میلیارد و 914 میلیون
۱۴۰۱-۰۴-۰۱
زیربنا: 91سن بنا: 2طبقه واحد: 4تعداد اتاق خواب: 2 قیمت هر مترمربع: 54 میلیون

تهران، سعادت آباد، خیابان شهید شاهپور سوری
11 میلیارد
۱۴۰۱-۰۴-۰۱
زیربنا: 143سن بنا: 5طبقه واحد: 5تعداد اتاق خواب: 3 قیمت هر مترمربع: 76/923 میلیون

تهران، شهرک غرب، خیابان سپهر
5 میلیارد و 100 میلیون
۱۴۰۱-۰۴-۰۱
زیربنا: 66سن بنا: 21طبقه واحد: 3تعداد اتاق خواب: 2 قیمت هر مترمربع: 77/272 میلیون

تهران، سعادت آباد، خیابان درختی
10 میلیارد و 800 میلیون
۱۴۰۱-۰۴-۰۱
زیربنا: 90سن بنا: 1طبقه واحد: 1تعداد اتاق خواب: 2 قیمت هر مترمربع: 120 میلیون

تهران، فرحزاد، خیابان امام زاده داود
1 میلیارد و 350 میلیون
۱۴۰۱-۰۴-۰۱
زیربنا: 70سن بنا: 22طبقه واحد: 1، 2تعداد اتاق خواب: 1 قیمت هر مترمربع: 19/285 میلیون

تهران، درکه، خیابان کوهسار
13 میلیارد
۱۴۰۱-۰۴-۰۱
زیربنا: 100سن بنا: 2طبقه واحد: 1، 2، 3، 4، 5تعداد اتاق خواب: 2 قیمت هر مترمربع: 130 میلیون

تهران، درکه، خیابان کوهسار
50 میلیارد
۱۴۰۱-۰۴-۰۱
زیربنا: 250سن بنا: 2طبقه واحد: 1، 2، 3، 4، 5تعداد اتاق خواب: 4 قیمت هر مترمربع: 200 میلیون

تهران، درکه، خیابان میر اسماعیلی
4 میلیارد و 440 میلیون
۱۴۰۱-۰۴-۰۱
زیربنا: 74سن بنا: 13طبقه واحد: 3تعداد اتاق خواب: 2 قیمت هر مترمربع: 60 میلیون

تهران، شهرک غرب، خیابان هرمزان
37 میلیارد
۱۴۰۱-۰۴-۰۱
زیربنا: 250سن بنا: 38طبقه واحد: 2تعداد اتاق خواب: 4 قیمت هر مترمربع: 148 میلیون

تهران، شهرک غرب، خیابان درختی
7 میلیارد و 345 میلیون
۱۴۰۱-۰۴-۰۱
زیربنا: 113سن بنا: 21طبقه واحد: 3تعداد اتاق خواب: 3 قیمت هر مترمربع: 65 میلیون

تهران، سعادت آباد، کوچه آسمان
4 میلیارد و 450 میلیون
۱۴۰۱-۰۴-۰۱
زیربنا: 70سن بنا: 20طبقه واحد: 1تعداد اتاق خواب: 2 قیمت هر مترمربع: 63/571 میلیون

تهران، سعادت آباد، خیابان کوهستان
4 میلیارد و 420 میلیون
۱۴۰۱-۰۴-۰۱
زیربنا: 68سن بنا: 20طبقه واحد: 2تعداد اتاق خواب: 1 قیمت هر مترمربع: 65 میلیون

تهران، سعادت آباد، بر خ برادران صرافهای شمالی
5 میلیارد
۱۴۰۱-۰۴-۰۱
زیربنا: 56سن بنا: 16طبقه واحد: همکف تعداد اتاق خواب: 1 قیمت هر مترمربع: 89/285 میلیون

— به پایان نتایج جستجو رسیدید —

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد های آنلاین
مشاهده همه نظرات
0
عاشق دیدگاه شما هستیم، بهترین راه برای دلگرمی تیم پشتیبانی است.x
کلیک کنید