تولیـد شناسـه قـبض و پرداخـت قسط اول حق بیمه

پیوست شماره 29 توضیحات برای سازمان فروش دستور العمل صدور و راهنمای تکمیل فرم پرسش نامه و پیشنهاد عمروتأمین آتیه واریز قسط اول حق بیمه ،بیمه نامه عمر و تأمین آتیه با شناسه قبض از ابتدای اسفند ماه سال 1399 امکان واریز قسط اول بیمه نامه با شرایط ذیل فراهم شده است: به اطلاع می […]

کلیک کنید