همیارم | Hamyaram.com

فقط پنج دقیقه!

پنج دقیقه فکر کنید …. فقط پنج دقیقه! چند سال دیگه میخواهید برای دخترتان جهیزیه عالی تهیه کنید … با کدام سرمایه؟ شایدم پسرتان از شما درخواست هزینه تحصیل یا هزینه ازدواج بکند، میخواهید مانند یک قهرمان برایش باشید و هزینه هایش را بپردازید … با کدام پول؟ روز اول که با همسرتان ازدواج کردید […]