بیمه مستمری و تامین آتیه دو بیمه نامه جامع پر فروش بیمه پاسارگاد میباشندکه برای تامین مالی دوران بازنشستگی یک برنامه ریزی هوشمند را برایتان فراهم مینماید. با توجه به سن و شغل و مسولیتتان در خانواده چه دلیلی برای خرید آن دارید؟

برخی مزایا و پوششهای بیمه مستمری و تامین آتیه پاسارگاد، عبارتند از :

افزایش سقف پوشش بیماری های خاص به مبلغ 3.000.000.000 ریال
افزایش سقف هزینه پزشکی در اثر حادثه به مبلغ 2.000.000.000 ریال ( حداکثر 10% سرمایه بیمه فوت در اثر حادثه
حداکثر سن برای شروع دوره تشکیل سرمایه دوره اول ) 70 سال و اتمام دوره حداکثر در 75 سالگی
افزایش سقف سرمایه پوشش از کارافتادگی کامل ودائم به مبلغ 2.000.000.000 ریال
پرداخت وام تا سقف 90 درصد ارزش بازخریدی بیمه نامه عمر در پایان ماه ششم به بیمه گذار
افزایش سرمایه بیمه عمر و فوت در اثر حادثه به مبلغ 20.000.000.000 ریال

پرداخت آسان، خدمات آسان

نظرات برخی بیمه گزاران :

مشاغل مرتبط با آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی:

مشاغل مرتبط با آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی:

نظرات برخی مشتریان:

کلیک کنید